Hi!家庭科
 

教材

被服管理と着装 >> 記事詳細

2012/04/01

身近な植物による草木染め

| by:管理者
-植物・媒染剤・繊維による発色-,-媒染剤なしでも染まる染料-,-繊維による染まり方のちがい-

身近な植物による草木染め
02:08 | 投票する | 投票数(0)